Všeobecné podmienky predaja nábytku na mieru INDECO

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA POSUVNÝCH DVERÍ INDECO

 1) Objednávky na posuvné dvere INDECO a vnútornú zástavbu budú realizované prostredníctvom INDECO s.r.o. a autorizovaného zástupcu INDECO s.r.o. − ďalej len INDECO.

2) Objednávka a realizácia objednávky s montážou:

2.1) Objednávka môže byť prijatá:

a) V autorizovanej predajni INDECO: pri podpísaní objednávky zákazník poskytne zálohu vo výške 10% z orientačnej ceny vypočítanej predajcom. Realizácii každej zákazky objednanej zákazníkom s montážou predchádza zameranie, pri ktorom sa upresní konečná hodnota zákazky. Zameranie bude prevedené autorizovaným montérom INDECO v termíne 2−6 dní od podpísania objednávky a to po telefonickej dohode so zákazníkom. Súhlas s konečnou hodnotou zákazky potvrdzuje zákazník svojím podpisom. Na zameraní uhradí zákazník druhú zálohu vo výške 40% z celkovej hodnoty zákazky. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje dohodnutý termín montáže.

b) U autorizovaného montéra INDECO: objednávka je podpísaná priamo u zákazníka a je preto priamo spojená so zameraním a stanovením konečnej hodnoty zákazky. V tomto prípade zákazník uhradí zálohu vo výške 50% z hodnoty zákazky. Súhlas s konečnou hodnotou zákazky potvrdzuje zákazník svojím podpisom.

2.2) Montáž

bude prevedená v termíne dohodnutom so zákazníkom pri zameraní, najneskôr však do 28 dní (pri lamelových dverách a dyhovanom výplete ambo do 6−7 týždňov) od zaplatenia zálohy vo výške 50% z hodnoty zákazky. INDECO si vyhradzuje možnosť posunutia  termínu montáže v prípade zásahu vyššej moci. V tomto prípade bude zákazník o najbližšom možnom termíne vyrozumený písomne alebo telefonicky. Zmena dohodnutého termínu montáže musí byť vždy potvrdená podpisom zákazníka. Po prevedení montáže obdrží zákazník daňový doklad na celkovú hodnotu zákazky (vrátane montáže a DPH a prípadných poskytnutých zliav). Prevzatie zákazky potvrdí zákazník doplatením zvyšných 50% hodnoty zákazky a podpísaním montážnej karty. Potom zákazník obdrží záručný list.

3) Ďalšie platby: Cena montáže zahrňuje vynesenie zákazky do 4. poschodia vrátane. Pokiaľ bude potrebné vyniesť zákazku na vyššie poschodie, výška úhrady za túto službu bude stanovená individuálne pracovníkom, ktorý túto prácu vykonáva. Zákazník sa má snažiť zaistiť na dobu montáže použitie výťahu. V cene montáže je doprava zákazky v okruhu 20 km od autorizovaného miesta predaja, ktoré realizuje objednávku. Cena montáže nezahŕňa vyrovnanie prípadných nerovností stien, dlážky alebo stropu v byte zákazníka.

4) V prípade neprítomnosti zákazníka v dohodnutom termíne montáže, zákazník bude musieť za opakovaný príchod uhradiť polovicu platnej sadzby za montáž.

5) Zákazník potvrdzuje prevedenie služby a príjem tovaru bez výhrad uhradením ceny a podpisom montážnej karty. Pokiaľ nebude zákazníkovi predložená montážna karta, zákazník môže odmietnuť úhradu služby. O každej skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu montáže vstavanej skrine INDECO, je zákazník povinný informovať dopredu autorizovaného montéra INDECO, ktorý prevádza zameranie a montáž, napr. o skrytých rozvodoch elektriny, plynu, vody a kúrenia v stenách a podlahách. V prípade, ak zákazník na to neupozorní, INDECO neberie zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

6) Objednávka a realizácia objednávky bez montáže: Zákazník má možnosť objednať si výrobky INDECO bez montáže a to na predajných miestach INDECO, u autorizovaných montérov alebo priamo v sieti výrobných dielní INDECO. Takáto záväzná objednávka bude zadaná do výroby po uhradení 50% jej hodnoty zákazky a po predložení výkresovej dokumentácie. Odber hotovej zákazky sa uskutoční vo výrobnej dielni INDECO zodpovedajúcej miestu prijatia zákazky, po uhradení zvyšných 50% hodnoty zákazky. Pri odbere obdrží zákazník len daňový doklad na konečnú hodnotu zákazky (bez montáže, vrátane DPH a prípadných poskytnutých zliav). Na zákazky realizované týmto spôsobom INDECO neposkytuje záruku. Termín dodania je 28 dní (6−7 týždňov pre lamelové dvere a dyhovaný výplet ambo).

7) Reklamácia: Každá reklamácia musí mať písomnú formu a predkladá sa v tom autorizovanom mieste predaja, kde bola realizovaná, objednávka alebo priamo v spoločnosti INDECO. Spôsob vybavenia reklamácie sa riadi reklamačným poriadkom v súlade so zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8) Odstúpenie od objednávky: Zákazník môže odstúpiť od objednávky do 3 pracovných dní od podpísania objednávky (neplatí pre prípady uvedené v bodoch 2.1 b a 6.). Pri dodržaní tejto lehoty dostane zákazník zaplatenú zálohu 10% späť. V ostatných prípadoch odstúpenia od objednávky zo strany zákazníka všetky zákazníkom zaplatené zálohy prepadajú. INDECO má právo odstúpiť od zákazky v prípade zvlášť nevhodného priestoru pre montáž skrine INDECO. Posúdenie vhodnosti priestoru pre montáž skrine INDECO je plne v kompetencii montéra prevádzajúceho zameranie.

9) Maximálna životnosť posuvného systému bude docielená udržovaním mechanických častí v čistote.

10) INDECO poskytuje záruku 5 rokov na posuvný systém. Záruka znamená, že chybný tovar bude vymenený. INDECO nenesie zodpovednosť za škody, ktoré nie sú priamo spojené s podstatou tovaru alebo služby, ktorá bola prevedená. Do úplného zaplatenia predajnej ceny skrine na mieru s posuvnými dverami zostáva tovar použitý na túto montáž majetkom spoločnosti INDECO.

Kontaktujte nás