Informácie o spracovaní osobných údajov

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú ste prejavili dopytom a objednaním vstavanej skrine na mieru, kuchyne na mieru alebo nábytku na mieru od spoločnosti INDECO s.r.o. V nasledujúcom texte Vám prinášame podrobné informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov.

Kto sme

Vaše údaje bude spracovávať INDECO s.r.o. IČO: 35760052, so sídlom Tormáš 4401, Rimavská Sobota 979 01.

Aké informácie a osobné údaje budeme spracovávať

 Údaje, spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy, zákonné povinnosti a za účelom našich oprávnených záujmov, zahŕňajú: Meno a priezvisko (u fyzickej osoby, u podnikateľa aj obchodné meno, IČO a sídlo), kontaktné údaje (najmä fakturačnú adresu a adresu montáže, telefón a e-mail).

Z akých zdrojov osobné údaje získavame

Osobné informácie získavame priamo od Vás.

Akým spôsobom osobné údaje spracovávame

Spracovávanie Vašich osobných údajov môže byť ako manuálny, tak automaticky a prebieha v informačných systémoch našej spoločnosti. Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým vybranými zamestnancami spoločnosti. Popri tom sú využívané tiež tretie osoby ako spracovatelia. Pred odovzdaním Vašich osobných údajov tretej osobe je vždy s touto osobou uzavretá písomná zmluva, upravujúca spracovanie osobných údajov, ktorá obsahuje tie isté záruky pre spracovanie osobných údajov, aké sú v súlade so zákonom, dodržiavaných našej spoločnosti.

Komu osobné údaje predávame

Tretím osobám budeme prenášať osobné údaje iba v rozsahu potrebnom pre danú tretiu osobu. Týmito spolupracujúcimi osobami sú najmä: externí montážni technici, správcovia IT zariadení, účtovná firma. Pri takomto odovzdávaní, budeme zvlášť starostlivo dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osobných údajov alebo ich k zneužitiu.

Ako dlho osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame podľa platného skartačného poriadku a počas doby trvania záručnej lehoty (spravidla 5 rokov). Po skončení lehoty na skartáciu a uplynutí záručnej doby sú Vaše osobné údaje zlikvidované a vymazané z nášho systému.

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov

Máte právo nás požiadať o poskytnutí informácií o osobných údajoch o Vás spracovávaných, a to najmä o účele spracovania, kategóriu spracovávaných osobných údajov, príjemcoch osobných údajov, dostupných údajov o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané priamo od Vás a dobe uloženia osobných údajov.

Pokiaľ by Ste zistil/a alebo by Ste sa domnieval/a, že vykonávame spracovanie v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na ich účel spracovania, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav.

S tým súvisí Vaše právo žiadať o opravu či vymazanie (likvidácia), prípadne obmedzenie (blokácia) spracovania.

Od 25. 5. 2018 máte ďalej právo namietať voči spracovaniu, právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

 Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok na spracovanie Vašich osobných údajov v rámci našej spoločnosti sa na nás môžete obrátiť písomne ​​a elektronicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

  • Tormáš 4401, Rimavská Sobota 979 01.
  • E-mail:

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov je platná od 25. 5. 2018. Aktuálne znenie „Informácie o spracovaní osobných údajov“ je uverejnené na webových stránkach www.indeco.sk .

Viac informácií o právach klienta je k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk)

Kontaktujte nás